Публікації

2019 рік

Навчально-методичний посібники:

 1. Кім М. М. Навчально-методичний посібник. Збірник задач з політекономії / М. М. Кім, Т. В. Чатченко // Рекомендовано Вченою радою економічного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна, протокол № 6 від 20.06.2019 р. – 14 с.
 2. Лісовицький В. М. Навчальний посібник «Мікроекономіка» / В. М. Лісовицький, І. А.  Давидова //– Х.: Вид-во ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019.
 3. Тютюнникова С. В. Методичні  рекомендації  з  виконання  та  захисту  кваліфікаційних  робіт  магістра і  бакалавра / С. В.Тютюнникова, О.М. Нестеренко, Н.В. Коровіна // Х.:  Вид-во  ХНУ імені В.Н. Каразіна. — 2019.  –   35 с.
 4. Чатченко Т. В. Методичний посібник. Методичні рекомендації для виконання курсових робіт з економічної теорії для студентів економічного факультету / Т. В. Чатченко, І. А. Давидова // Рекомендовано Вченою радою економічного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна, протокол № 6 від 20.06.2019р. – 10 с.

Монографії:

 1. Гейц В. М. Вплив реконструктивного розвитку на формування цифрових компетенцій та соціальну якість. Соціально-класові трансформації і формування нової якості освіти як складові реконструктивного розвитку економіки України : монографічний збірник / В. М. Гейц, А. А. Гриценко // за ред. акад. Гейця В.М., чл.-кор. Гриценка А.А. ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2019.- C.306-326.
 2. Гейц В. М. Економічна теорія як спосіб освоєння та інструмент практичного перетворення дійсності. Соціально-класові трансформації і формування нової якості освіти як складові реконструктивного розвитку економіки України / монографічний збірник / В. М. Гейц, А. А. Гриценко // за ред. акад. Гейця В.М., чл.-кор. Гриценка А.А. ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2019.- C. 110-143.
 3. Гейц В. М. Об’єктивні передумови та імперативи становлення  медіум-класу в контексті подолання суперечностей між ефективністю та справедливістю. Соціально-класові трансформації і формування нової якості освіти як складові реконструктивного розвитку економіки України : монографічний збірник / В. М. Гейц, А. А. Гриценко // за ред. акад. Гейця В.М., чл.-кор. Гриценка А.А. ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2019.- C.6-25.
 4. Гриценко А.А. Глобальна конвергентно-мережева фінансова економіка  / А. А. Гриценко, О. Г. Білорус, В. І. Власов, Т. І. Єфименко // Монографія. — Globe Edit. — 2019. — 606 c.
 5. Гриценко А.А. Logic-historical regulations of digital development  / А. А. Гриценко, О. А. Гриценко // Modern innovative and information technologies in the development of society: Monograph. — Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. — 2019. – P.108-121.
 6. Дорошенко Г. О. Державне управління розвитком Інноваційного потенціалу України в сучасних умовах. Колективна монографія / Г. О. Дорошенко, В. Ю. Прокопенко, В. Ф. Пуртов, В. Г. Лаптєв, К. Г. Сердюков, Г. І. Заднєпровська // за заг. ред.. Г. О. Дорошенко.- Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна. — 2019. — 208 с.
 7. Tiutiunnikova S. INSTITUTIONAL SUPPORT OF MODERNSZATION OF YOUNG MARKET ECONOMIES / S. Tiutiunnikova., V. Mykytas // Development of modern science: the experience of European countries and prospects for Ukraine: monograph / edited by authors. – Ist ed. – Riga, Latvia: “Baltija Publishing” — 2019. – p.271 – 286.

Статті:

 1. Коломієць Г. М. Кластери  в маркетинговій стратегії місцевого самоврядування в умовах децентралізації / Г.М. Коломієць, О.В. Меленцова, Ю Г. Гузненков, І.Л. Дідорчук // «ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ» — 2019, №2.
 2. Гриценко А. А. «Третє дано» Гж. Колодко / А. А. Гриценко, В. М. Геєць// Економічна теорія. — № 1. – С.5-19.
 3. Гриценко А. А. «Прагматизм» як інструмент
  інклюзивної глобалізації» (до 70річчя Гжегожа В. Колодко) // Гриценко А. А. Геєць В.М // Економіка України.- 2019. — № 1. – с.3-15.
 4. Гриценко А. А. Reculiarities of the current crisis in Ukraine: a logical and historical approach / А. А. Гриценко, О. А. Гриценко // Економічна теорія та право. – 2019. – № 1 (36). – с. 11-26.
 5. Гриценко А. А. Цифрова економіка: сутність та закономірності розвитку Digital and innovative economy: processes, strategies, technologies / А. А. Гриценко, О. А. Гриценко // –Kielce. Poland. — 2019. — с. 6 — 9.
 6. Гриценко А. А. Грошово-фінансові чинники  нестабільності сучасної соціально-економічної динаміки  Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: збірник наукових праць / А. А. Гриценко // Редколегія; відп. секретар З. Е. Скринник. – Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. – 309 с. – С. 7-17.
 7. Давидов Д. С. Інновації у сфері технологій віртуальної і доповненої реальності в Європейському Союзі й інших країнах світу / Д. С. Давидов, Д. А.  Рябовол  //  Ж. «Світова економіка та міжнародні відносини». — № 1 (39). — 2019. — С. 5-11.
 8. Дмитренко О. В. Макроекономічна нерівновага та форми її прояву в економіці / О. В. Дмитренко, А. О. Булик // Ж.: «Соціальна економіка». — № 1. — 2019.
 9. Дмитренко О. В. Моделювання і прогнозування циклічної поведінки дискретного часового ряду за методом ковзного фокусу / О. В. Дмитренко, П. О. Іващенко // Ж: «Бізнес-інформ». — №5 – 2019. — с. 106-110.
 10. Дмитренко О. В. Обгрунтування застосування методу ковзного фокуса задля моделювання та прогнозування форми часового ряду / О. В. Дмитренко,  П. О. Іващенко // Ж: «Бізнес-інформ». — № 9. – 2019. – с. 123-129.
 11. Дмитренко О. В. Теоретико-методологічний підхід до моделювання циклічної поведінки чинника інноваційної активності підприємств України за методом ковзного фокуса / О. В. Дмитренко,  П. О. Іващенко // Ж.: «Бізнес-інформ».  — № 6. – 2019.
 12. Задорожний Г. В. Уномика и экзистенциалы хозяйствующей личности в свете постнеклассической экономической науки (по мотивам наследия В. Франкла) / Г. В.  Задорожний, О. В. Хомин // «Економічний ВІСНИК Національного гірничого університету». — № 1 (65). – 2019. — с. 9-24
 13. Кім М. М. Нестандартная занятость (Precardious employment), ее роль и социальные последствия / М. М. Кім, А. Г. Кирпач // Ел. наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика». Серія «Економічна». – Вип. №6 (12). – 2019. – с. 1-15.
 14. Коломієць Г.М. Амбівалентність рейтигування в умовах сучасних господпрських трансформацій /  Г. М. Коломієць, Ю. С. Глушач // Бізнес — інформ. — №11. – 2019. — с. 34-41.
 15. Коломієць Г.М. Трансформації маркетингу в умовах цифрової економіки: імперативи та перешкоди / Г. М. Коломієць, тО. В. Меленцова, В. Г. Штучний, Н. Б. Сущенко //  Бізнес – інформ. — №9. — 2019. — с. 362-369.
 16. Лісовицький В. М. Методологічний принцип міждисциплінарності в історії економічної науки Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. / В. М. Лісовицький // Серія «Економічна». Випуск № 95.- 2019. — С. 16-22
 17. Микитась В. В. Теоретичні аспекти формування ефективної економічної політики держави за сучасних умов / В. В. Микитась // Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». – Вип. 34. — 2019.- с. 3-7.
 18. Мірясов Ю. О. Ефект маркетингу та його вплив на вподобання споживача в моделі оптимального вибору / Ю. О. Мірясов // Проблеми економіки – 2019. — №1. (39). — с.134-140.
 19. Мірясов Ю. О. Ефект маркетингу та його вплив на вподобання споживача в моделі оптимального вибору / Ю. О. Мірясов //  «Проблеми економіки» № 1(39) – 2019. – с. 134-140.
 20. Мірясов Ю.О. Концепція економічного  суверенитету: розвиток та особливості  / Ю. О. Мірясов, Б. П. Яхно //  Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. — Т. 30 (69). – 2019.
 21. Нестеренко О. М. Розвиток готельно-ресторанного бiзнесу в Украiнi / О. М. Нестеренко, М. В. Чорна, Л. І. Безгінова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. праць ХДУХТ – Харків. — 2019. – Вип.2 (30). -с.112-118.
 22. Чатченко Т. В. Роль державного підприємства в національній економіці в умовах глобалізаційних процесів  / Т. В. Чатченко // Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Зовнішні та внутрішні фактори впливу на формування та розвиток економічної системи: м. Київ, ГО «Київський економічний науковий центр». – 2019. — с. 55-60.
 23. Чатченко Т. В. Ринок праці в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку / Т. В. Чатченко, І. А. Давидова // Ж: «Бізнес-інформ», №7 – 2019р. — (498) с. 170-175.
 24. Heyets V. Tertium Datur” by Grzegorz W. Kolodko / V. Heyets, А. Grytsenko // Acta Oeconomica. — Jan 2019. — Vol. 69. —  pp. 21–30.

Тези:

 1. Гриценко А. А. «Економічна теорія у сучасному дискурсі» (виступ на круглому столі) / А. А. Гриценко // Економічна теорія. – 2019. — № 4.
 2.  Гриценко А. А.  Україна в глобальному економічному просторі / А. А. Гриценко, О. Г. Білорус, Т. І. Єфіменко, В. І. Власов, М. І. Звєряков, Е. М.  Лібанова та інші // Економічна теорія. — № 3 – 2019. – с.101-114.
 3.  Гриценко А. А. Міфи та реальність у реалізації власності на землю. Убережемо сільськогосподарські землі в руках сьогоднішніх і майбутніх українських хліборобів / А. А. Гриценко І. М. Бобух //  – НАН України, ДУ «Ін-т екон. та пргнозув. НАН України». – К., -2019. – с.4-9.
 4.  Гриценко А. А. Спільно-розділена земля / А. А.Гриценко, В. М. Геєць, О. М. Бородіна, В. Р. Сіденко, Е. М. Лібанова та ін. // Зеркало тижня. — Вип.41. — 2019.
 5. Гриценко А. А. Інтеграція України в глобальний соціально-економічний простір / А. А. Гриценко // ДУ «Ін-т екон. та прогноз. НАН України»; Інститут демографії та соціальних досліджень ім. Птухи; МОН України; ДННУ «Академія фінансового управління»; КНЕУ ім. В. Гетьмана; ОНЕУ. — Київ. – 2019. — 287 с.
 6.  Гриценко А. А. Суспільне значення землі для сучасності та майбутнього України/ А. А. Гриценко // Зеркало тижня. – Вип. 42. — 2019 р.,
 7. Гриценко А. А. Цифровізація як сучасний тренд економічного та суспільного розвитку / А. А. Гриценко //  Цифрова економіка:зб. мат. ІІ Національної наук.-метод. конф., 17–18 жовтня 2019 р., м. Київ. — К.: КНЕУ. — 2019. — с. 685-690.
 8.  Гриценко А. А.  Методологічні трансформації сучасних соціально — економічних досліджень / А. А. Гриценко //  Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. — Матеріали І Міжнародного економічного форуму / За заг. ред. проф. А.І. Ігнатюк. – К. — 2019. – с. 39.
 9.  Гриценко А. А. Глобальна нестабільність соціально-економічної динаміки як об’єктивне підґрунтя парадигмальних зрушень в економічній науці / А. А. Гриценко // Теоретико-методологічнітрансформації економічної науки у ХХІ ст. : перспективи нової парадигми: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 28-29 трав. 2019 р.). – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — 2019. – с. 31-34.
 10. Гриценко А. А. Теоретик-освітянин-практик (до 70-річчя члена-кореспондента НАН України В.Д.Базилевича) / А. А. Гриценко // Віктор Дмитрович Базилевич / Київський національнимй університет імені Тараса Шевченка. – К.: Освіта України. — 2019. – с.16-18.
 11. Дмитренко О. В.  Вплив інституційного середовища на відтворення соціальної справедливості / О. В. Дмитренко // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права в сучасних умовах» — Полтава 1 червня 2019р.
 12.  Дмитренко О. В. Вплив інституційного середовища на відтворення соціальної справедливості / О. В. Дмитренко // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права в сучасних умовах». — 2019р. — с. 8-9.
 13.  Дмитренко О. В. Формування конкурентоспроможного потенціалу робочої сили в сучасній економіці / О. В. Дмитренко // Збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Бізнес та умови його розвитку: національна та міжнародна практика», м. Одеса 15 червня 2019. – с. 6-8.
 14. Дмитренко О. В. Національна інноваційна система як умова зростання конкурентоспроможності економіки / О. В. Дмитренко, П. О.  Іващенко // V Міжнародна науково-практична інтернет – конференція «Управління інноваційним розвитком на макро, мезо та макрорівнях», м. Одеса 7-8 червня 2019 р. — с. 32-35.
 15.  Дмитренко О. В. Парадокси наноекономіки Міжнародна науково-практична конференція / О. В. Дмитренко, П. О.  Іващенко //  «Стратегічні пріоритети розвитку економіки, фінансів, обліку та права в Україні та світі» — Полтава 3 жовтня 2019р. — с. 39-40.
 16. Дмитренко О. В. Скелет часового ряду / О. В. Дмитренко, П. О.  Іващенко //  Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: тенденції та перспективи» — Полтава 12 вересня 2019р. — с. 55-56.
 17.  Коломієць Г. М. Алгоритмізація співпраці з клієнтами як засіб підвищення конкурентоспроможності в умовах нестабільності / Г. М. Коломієць, О. В. Меленцова, Ю. Бондаренко // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та реалізації конкурентної політики», м.  Львів, 19-20 вересня 2019р. — с. 53-55.
 18.  Коломієць Г. М. Взаємодія регіональних кластерів ІТ та послуг вищої освіти як вектор розвитку SMART CITY / Г. М. Коломієць, О. В.  Меленцова, Ю. Г. Гузненков, І. Л. Дідорчук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. РЕГІОН – 2019: Стратегія оптимального розвитку (м. Харків, 16-17 жовтня 2019р.). – с.29-34.
 19.  Коломієць Г. М. Трансформація маркетингових бізнес комунікацій як імператив ефективної інтеграції / Г. М. Коломієць, О. В. Меленцова, Є. Ковальов // Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції. VІ Міжнародна науково-практичній конференція, м.Полтава  30-31 жовтня 2019 р. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. — с. 99-101.
 20. Микитась В. В. Інституційна складова як базовий компонент економічної політики держави // В. В. Микитась, П. Л. Світлична // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної  стратегії. – Миколаїв. — 2019 р. –с. 93-95.
 21. Мірясов Ю. О. Сучасні стратегії управління фінансовими ресурсами на підприємстві / Ю. О. Мірясов, Л. О. Любива // Перспективи розвитку економічної системи з урахуванням су-
  часних євроінтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-
  практичної конференції (м. Дніпро, 16 листопада 2019 р.). – Дніпро:
  НО «Перспектива», 2019. – Ч. 1. – с.107 -109.
 22. Мірясов Ю. О. Методологічні підходи до визначення поняття економічного суверенітету держави / Ю. О. Мірясов, Б. П. Яхно //  Науково-виробничий журнал «Бізнес — навігатр» . Випуск 3-1 (52) – 2019. — с. 7-12.
 23. Мірясов Ю.О. Економічний суверенітет України в умовах глобалізації / Ю. О. Мірясов, Б. П. Яхно // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права». Ч.1. Полтава, Україна. – 2019. – с. 35-37.
 24.  Нестеренко О. М. Вплив глобалізації на економічний розвиток України / О. М. Нестеренко, А. Бєлозорова А. // Збірник тез доповідей Міжнародної наукової інтернет-конференції молодих учених, магістрантів і студентів «Молодь в науці: здобутки, проблеми, перспективи», м. Харків, 22-25 березня 2019 р. – 298 с. 22.
 25. Нестеренко О. М. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на економічний розвиток країни / О. М. Нестеренко, Є. Бондаренко // Збірник тез доповідей Міжнародної наукової інтернет-конференції молодих учених, магістрантів і студентів «Молодь в науці: здобутки, проблеми, перспективи», м. Харків, 22-25 березня 2019 р. – с. 23-24.
 26.  Нестеренко О. М. Банківські інновації як необхідність ефективного функціонування банківського ринку / О.М. Нестеренко, Н. Г. Бондаренко //  Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Розвиток банківських послуг та інновацій в цифровій економіці», м. Київ, 14 квітня 2019. — С. 69-71.
 27. Нестеренко О. М. Значення блокчейн – технологій для фінансового сектору / О. М. Нестеренко, Н. Г. Ілларіонова  // Матеоріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Розвиток банківських послуг та інновацій в цифровій економіці», м. Київ, 14 квітня 2019 р. – с. 242-244.
 28.  Нестеренко О. М. Людський капітал як об`єкт сучасного менеджменту / О. М. Нестеренко, Н. Г. Ілларіонова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів. Секція ІV «Теорія і практика сучасного менеджменту», м. Покровськ, 13-14 травня 2019 р. с.10-11.
 29.  Нестеренко О. М. Человеческий капитал — главный актив на пути к устойчивому экономическому росту страны / О. М. Нестеренко, Н. Ілларіонова // Збірник тез доповідей Міжнародної наукової інтернет-конференції молодих учених, магістрантів і студентів «Молодь в науці: здобутки, проблеми, перспективи», м. Харків, 22-25 березня 2019 р. – с. 24-25.
 30.  Нестеренко О. М. Підприємництво як двигун розвитку сучасного світу / О. М. Нестеренко, В. Рябченко  // Збірник тез доповідей Міжнародної наукової інтернет-конференції молодих учених, магістрантів і студентів «Молодь в науці: здобутки, проблеми, перспективи», м. Харків, 22-25 березня 2019р. —  с.26-27.
 31.  Нестеренко О. М. Вплив глобалізації на підприємців /  О. М. Нестеренко, Д. Сіухіна. // Збірник тез доповідей Міжнародної наукової інтернет-конференції молодих учених, магістрантів і студентів «Молодь в науці: здобутки, проблеми, перспективи», м. Харків, 22-25 березня 2019 р. – с.27-29.
 32.  Нестеренко О. М. Банківське регулювання у цифрову епоху: можливості та проблеми / О. М. Нестеренко, Д. С. Сіухіна // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Розвиток банківських послуг та інновацій в цифровій економіці», м. Київ, 14 квітня 2019 р. (КНЕУ) — с. 286-289.
 33.  Нестеренко В.О. Соціальне підприємництво як новий вид сучасного підприємництва / В. О. Нестеренко, О. М. Рябченко // Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, магістрантів і студентів; 13-14 травня 2019 р. – м. Покровськ, ДВНЗ «ДонНТУ». – 2019. – с. 132-133.
 34. Нестеренко О. М.  Вплив глобалізації на економічний розвиток України / О.М. Нестеренко, А.А. Бєлозорова // Молодь в науці: здобутки, проблеми, перспективи: матеріали міжнародної наукової інтернет-конференції молодих учених, магістрантів і студентів; 21-22 березня 2019 р. – Х: РВВ ХТЕІ КНТЕУ. — 2019. — с. 22-23.
 35.  Нестеренко О. М. Шляхи переходу України до інноваційного розвитку / О.М. Нестеренко, А.А. Бєлозорова // Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, магістрантів і студентів; 13-14 травня 2019 р. – м. Покровськ, ДВНЗ «ДонНТУ». — 2019. –с.28-29.
 36.  Нестеренко О. М. Підприємництво як двигун розвитку сучасного світу / О.М. Нестеренко, В.О. Рябченко // Молодь в науці: здобутки, проблеми, перспективи: матеріали міжнародної наукової інтернет-конференції молодих учених, магістрантів і студентів; 21-22 березня 2019 р. – Х: РВВ ХТЕІ КНТЕУ. — 2019. – с. 26-27.
 37. Нестеренко О. М. Недостатки глобальной финансовой системы  / О.М. Нестеренко, Д.С. Сиухина // Международная научная конференция студентов и магистрантов «Учет и анализ хозяйственной  деятельности в АПК и ее  финансовое обеспечение», г., Горки, Республика Беларусь.
 38. Нестеренко О. М.  Банківські  інновації як необхідність ефективного функціонування банківського ринку / О.М. Нестеренко, Є.Ю. Бондаренко // Розвиток банківських послуг та інновацій в цифровій економіці: збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих вчених / Мін-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» – Київ. — 2019.
 39. Нестеренко О. М. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на економічний розвиток країни / О.М. Нестеренко, Є.Ю. Бондаренко // Молодь в науці: Здобутки, проблеми, перспективи: Збірник тез доповідей Міжнародної наукової інтернет-конференції молодих учених, магістрантів і студентів., 21-22 березня 2019 р., Харків / Мін-во освіти і науки України, Харків. торг. – екон. інститут КНТЕУ [та ін.]. – Харків :РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2019. — с. 23-24.
 40.  Нестеренко О. М. Человеческий капитал и его роль в информационной экономике  / О.М. Нестеренко, Н.Г. Илларионова // Международная научная конференция студентов и магистрантов «Учет и анализ хозяйственной  деятельности в АПК и ее  финансовое обеспечение», г., Горки, Республика Беларусь.
 41. Нестеренко О. М. Значення блокчейн-технології для фінансового сектора  / О.М. Нестеренко, Н.Г. Ілларіонова // Розвиток банківських послуг та інновацій в цифровій економіці: збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих вчених / Мін-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» – Київ , 2019.
 42. Нестеренко О. М. Людський капітал як об’ект сучасного менеджменту / О.М. Нестеренко, Н.Г. Ілларіонова // Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, магістрантів і студентів; 13-14 травня 2019 р. – м. Покровськ, ДВНЗ «ДонНТУ». — 2019. – с.10-11.
 43. Нестеренко О. М. Человеческий капитал – главный актив на пути к устойчивому экономическому росту страны / О.М. Нестеренко, Н.Г. Ілларіонова // Молодь в науці: Здобутки, проблеми, перспективи: Збірник тез доповідей Міжнародної наукової інтернет-конференції молодих учених, магістрантів і студентів., 21-22 березня 2019 р., Харків / Мін-во освіти і науки України, Харків. торг. – екон. інститут КНТЕУ [та ін.]. – Харків :РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2019 С. 24-25
 44. Чатченко Т. В. Роль державного підприємства в національній економіці в умовах глобалізаційних процесів / Т. В. Чатченко // Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Зовнішні та внутрішні фактори впливу на формування та розвиток економічної системи: м. Київ, ГО «Київський економічний науковий центр», 2019р. – с. 55-60.
 45. Чатченко Т. В.  Аналіз тенденцій розвитку зовнішньої торгівлі обраними споживчими товарами України / Т. В. Чатченко, І. А. Давидова //  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Методи та форми управління соціально-економічним розвитком держави», м. Дніпро 23.08.2019р. — с. 74-78.
 46. Чатченко Т. В. Перспективи розвитку малого бізнесу в Україні на прикладі ков`ярень / Т. В. Чатченко, І. А. Давидова //  Матеріали Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, фінансів та права: теорія і практика », м. Полтава 23.08.2019р. — с. 33-35.
 47.  Чатченко Т. В. Шляхи подолання безробіття в Україні / Т. В. Чатченко, І. А. Давидова //  Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Наука та інтелектуальний капітал у системі факторів трансформації економіки», м. Київ, 17.08.2019р.  – с. 81-84.
 48. Grytsenko А.A.Institutional evolution of economic systems: type logic of the ratio of hierarchical and network structures / А. A.  Grytsenko, O.A.  Grytsenko // Innovation and Entrepreneurship: Collection of scientific articles . — Montreal, Canada: Ajax Publishing. — 2019. – P. 114-119.
 49.  Grytsenko А.A. One Belt, One Road» initiative as a strategy of inclusive globalization The financial and economic potential of successful cooperation between Ukraine and China in the context of «One Belt, One Road Initiative»: сollection of scientific works / А.A. Grytsenko // State Institution «Institute for Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine». – Кyiv. — 2019. – P.5-11.
 50.  Grytsenko А.A. Transformation of Economic Systems Management under implementation the digital technologies / А.A. Grytsenko // Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management.
 51. Mykytas V.V.  Challenges and risks to the development of the national economies in the contemporary global space / V.V. Mykytas // Сучасні наукові погляди на економічний розвиток країни: Матеріали науково-практичної конференції (М. Хмельницький, 1-2 лютого 2019 року.) – Херсон: Видавництво «Молодий вчений». — 2019. – с. 8-13.
 52. Chatchenko Т. labour market in the context of the growth of globalization processes: evidence from Ukraine and countries of the European Union / T. Chatchenko, Y. Miriasov, I. Davidova, V. Mykytas // The SHS Web of Conferences 67, 06009 (2019). — NTI-UkrSURT.

2018 рік

Навчальні посібники

 1. Вступ до економічної теорії / А. А. Гриценко, Є. М. Воробйов, В. В. Глущенко, І. А. Давидова, О. В. Дмитренко, Г. В. Задорожний, В. М. Лісовицький, В. М. Соболев, О. Л. Яременко, Т. В. Чатченко, О. В. Хомин // Під ред. Члена кореспондента НАН України А. А. Гриценка. – Х.: Точка, 2018. —  189 с.
 2. Економіка підприємства / В. В. Микитась // За заг. ред. Н. В. Якименко – Терещенко. – Х.: Вид. Іванченка І. С., 2018. – 451 с.
 3. Основи ринкової економіки / А. А. Гриценко, Є. М. Воробйов, В. В. Глущенко, І. А. Давидова, О. В. Дмитренко, Г. В. Задорожний, В. М. Лісовицький, В. М. Соболев, О. Л. Яременко, Т. В. Чатченко, О. В. Хомин // Під ред. Члена кореспондента НАН України А. А. Гриценка. – Х.: Точка, 2018. —  80 с.

Методичні посібники

 1. Економічна теорія – методичні рекомендації до самостійної роботи студентів / А. А. Гриценко, М. М. Кім, С. В. Тютюнникова, І. А. Давидова, Т. В. Чатченко, О. В. Хомин // Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. – 20 с.
 2. Методичні рекомендації щодо організації самостійної підготовки до практичних занять з дисципліни «Маркетинг» / Г. М. Коломієць, І. Л. Дідорчук, О. В. Меленцова // Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. – 53 с.
 3. Політична економія. Вступний курс. Методичний посібник / А.А. Гриценко // Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, «Каразінська бізнес – школа», 2018. – 67 с.

Монографії

 1. Коломієць Г. М. Мережеві спільноти електронного простору – глобальний наратив сучасного господарства / Г.М. Коломієць, Є. О. Єщенко, О. В. Меленцова // Х.,  «МОНОГРАФ» затверджено до друку ВР ХНУ імені В.Н.Каразіна  пр.№5 від 27.04.18 Розділ 1, передмова, післямова.
 2. Тютюнникова С. В. Криптовалюта как инновационная технология современных электронных денег / Тютюнникова С. В., Рябовол Д. А. // Aleksandras stulginskis university Bussiness and rural development management institute Innovative development of the economy: global trends and national features Collective monograph edited by J. Zukovskis, K. Shaposhnykov Ksunas, Lithuania. – 2018. — с. 671 — 687.
 3. Экономика / Белорус О. Г., Власов В. И., Гриценко А. А. //- LAP LAMBERT  Academic Publishing / Германия,  2018. – 632 с.

Статті

 1. Гриценко А. А.  Економічна освіта: шлях від теорії до практики // А. А. Гриценко // Економіка України.- 2018. — № 10. — С.53-70.
 2. Гриценко А. А. Економічна теорія як спосіб мислення і практичного перетворення дійсності / А. А. Гриценко // Економіка України в дослідженнях і прогнозах: 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України/відп. ред.-акад. НАН України В.М.Геєць. – К.: НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН україни». — 2018. – 568 с.
 3. Давидов Д. С. Привабливість окремих регіонів ЄС як екосистем для створення та розвитку стартапів / Д. С. Давидов, А. Г. Марченко // Ж: «Бізнес-інформ»  — №12. – 2018. – с.59-63.
 4. Кім М. М. Праця джерело існування людини та основа її природної еволюції /М. М. Кім // Економіка України. – 2018. —  №2. — С. 87-89.
 5. Коломієць Г. М. Еволюція інституту рейтингування в механізмі господарських трансформацій / Г. М. Коломієць, Ю. С. Глушач // Проблеми економіки. – 2018. — № 3 (37). — С. 165 – 170.
 6. Коломієць Г.М. Інституційний реінженірінг ризик менеджменту в цифровій економіці / Г. М. Коломієць, Ю. Г. Гузненков, О. В. Меленцова //  Бізнес-інформ. — 2018. — №5. — С.  440-446.
 7. Лаптєв В. Г. Особливості розміщення корпоративних цінних паперів в Україні / В. Г. Лаптєв, А. В. Білаш // Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід». — № 23. – 2018. — с. 55-60.
 8. Людський капітал: соціальна значимість та ефективність вкладень [Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. праць ХДУХТ]; Нестеренко О. М.  – Х.: 2018. – Вип. 1 (27). с. 105-115.
 9. Меленцова О. В.  Трансформація інституту господарських комунікацій в цифровій економіці / О. В. Меленцова // Збірник наукових праць «Економічна теорія та право». — 2018 — № 4 (35). — с. 99-110.
 10. Носова О. В.  Corporate Social Responsibility Practices and their Application / О. В. Носова // Indonesian Journal of Corporate Social Responsibility and Environmental Management. – 2018. — № 1(1) pp. 51– 58.
 11.  Тютюнникова С. В. Актуальність, наукові здобутки та напрями дослідження креативної економіки / С. В. Тютюнникова // Економічна теорія та право. — 2018 — №. — С. 150-151.
 12. Тютюнникова С. В. Багатовимірна бідність як глобальна проблема сучасного соціально-економічного розвитку / С. В. Тютюнникова, К. Л. Пивоварова // Ж.: «Соціальна економіка» Вип.№ 55. — 2018. – с. 70-79.
 13. Тютюнникова С. В. Креативний сектор економіки: досвід та напрями розбудови / С. В. Тютюнникова // Економічна теорія та право. — 2018 — №2 (33) С. 149-171.
 14. Тютюнникова С. В. Национальная социальная политика как фактор преодоления экономического кризиса в Украине / С. В. Тютюнникова, І. А. Шпак // Бизнес Информ». – 2018. — №10. – С.20-25.
 15. Тютюнникова С. В. Інклюзивний розвиток національної економіки як чинник подолання бідності / К. Л. Пивоварова // Бізнес Інформ. – 2018. — №8. С. 105-111.
 16. Тютюнникова С. В. Модернізація національної економіки: необхідність, зміст та особливості / С. В. Тютюнникова //  «Економічна теорія та право» №4 (35). — 2018. — с. 32-41.
 17. Тютюнникова С. В. Национальная модель социальной политики как фактор экономического развития / С. В. Тютюнникова, И. А. Шпак // «Бізнес-інформ». — №10 – 2018. с. 20-25.
 18. Чатченко Т. В. Фактори підвищення конкурентоспроможності молодих фахівців на сучасному ринку праці / Т. В. Чатченко, Давидова І. А. // «Інфраструктура ринку». — 2018. №18. — С. 75-82.
 19. Чатченко Т. В. Шляхи молодіжного безробіття: закордонний досвід для втілення в Україні / Т. В. Чатченко, І. А. Давидова // Причорноморські економічні студії. — 2018, №201-1. — С. 103-108.
 20. Яременко О. Л. Соціально-економічна криза в Україні: причини, зміст та перспективи виходу (досвід міждисциплінарного дослідження) / О. Л. Яременко // Економічна теорія. — 2018. — № 1. — С.114-117.
 21. Яременко О. Л. Суперечливий вплив інституційних реформ на функціонування економіки / О. Л. Яременко // Економіка України. — 2018. — № 11. – С. 3 — 18.
 22. Яременко О. Л. Тіньова економіка: сучасні погляди на причини, наслідки, способи обмеження та боротьби / О. Л. Яременко // Економіка та прогнозування. — 2018. — № 1. – ДУ «ІЕП НАНУ». 2018. с. 136-137.
 23. Яременко О.Л.,Информационно-сетевая экономика как институциональная альтернатива социально-экономического развития / О. Л. Яременко, В. Г. Яременко // Ученые записки ХГУ НУА. Т. 24, — 2018. С. 229-239. 
 24. Davydov D. Prospects for the using of blockchain technology in the existing business and startup projects / D. Davydov, D. Riabovol // Бізнес Інформ. – 2018. — №5. p.p. 80-86.
 25. Heyets V. “Tertium Datur” By Grzegorz W. Kolodko,» / V. Heyets, A. Grytsenko // Acta Oeconomica, Akadémiai Kiadó. Hungary, vol. 69(supplemen). – 2019. рр. 21-30.
 26. Kvitka A. From Big Business to small and medium-sized enterprises: factors and prospects / А. Kvitka, А. Kramarenko // Problems and Perspectives in Management (open-access), Volume 16. — 2018, Issue #2, pp. 42-48.
 27. Nosova O.V. Labour productivity and its assessment / O.V. Nosova // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Економічна». — Випуск № 94.- 2018. – с. 6-14.

Тези

 1. Коломієць Г. М. Кластер освітніх послуг як драйвер розвитку харківського регіону Регіон – 2018: стратегія  оптимального розвитку / Г. М. Коломієць, О. В. Меленцова, Ю. Г. Гузненков, І. Л. Дідорчук // Міжнародна науково-практична конференція. — Х: ХНУ ім. В.Н. Каразіна. — С.14-19.
 2. Микитась В. В. Добробут населення: Поняття та значення у формуванні ефективної економічної політики / В. В. Микитась, К. А. Грущенко // Сучасні наукові погляди на економічні механізми стимулювання соціально-економічного розвитку: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (М. Ужгород, 16 лютого 2019 року) / За заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, А. Krynski. – У 2-х частинах. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика». — 2018. – Ч. 1. с. 7-9.
 3. Микитась В. В. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями / В. В. Микитась, К. Р. Зінченко //  Світ економічної науки. Випуск 9».: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. – Тернопіль. — 2018. – с.191-195.
 4. Нестеренко О.М.  Роль интернет-площадок в мировой торговле / Нестеренко О. М. Рябовол Д. А. // Соціально-економічний розвиток економіки: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених. – Х: ХНУ імені В.Н. Каразіна. — 2018. — С. 25-26.
 5. Нестеренко О. М. Закономірності та основні риси перехідної економіки / О.М. Нестеренко, А.А. Белозорова // Соціально-економічні та правові аспекти трансформації суспільства: матеріали ХХІІ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Бахмут: ДонУЕП. — 2018. —  С.35 — 36.
 6. Нестеренко О. М. Інноваційна діяльність фірми: стратегія та механізми реалізації / О.М. Нестеренко, А.А. Кононенко // Соціально-економічні та правові аспекти трансформації суспільства: матеріали ХХІІ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Бахмут: ДонУЕП. — 2018. — С. 35- 36.
 7. Нестеренко О. М. Роль онлайн-торгівлі в економіці / О.М. Нестеренко, Д.А. Рябовол Д. А. // Соціально-економічні та правові аспекти трансформації суспільства: матеріали ХХІІ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Бахмут: ДонУЕП. — 2018. —  С.158- 159.
 8. Нестеренко О.М. Зміни в зайнятості, як результат функціонування ринку праці в Україні / О. М. Нестеренко, І. О.Мусіюк // Соціально-економічні та правові аспекти трансформації суспільства: матеріали ХХІІ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених.  – Бахмут: ДонУЕП. — 2018. — С. 139-140.
 9. Нестеренко О. М. Доходи населення: види та джерела формування / О.М. Нестеренко, І. Ю. Скочко // Соціально-економічні та правові аспекти трансформації суспільства: матеріали ХХІІ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених.– Бахмут: ДонУЕП. — 2018. — С. 69- 70.
 10. Нестеренко О. М.  Державне регулювання доходів / О.М. Нестеренко, М. М. Оганесян // Соціально-економічні та правові аспекти трансформації суспільства: матеріали ХХІІ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Бахмут: ДонУЕП. -2018. —  С. 119 – 120.
 11. Нестеренко О. М. Основні тенденції зміни ринку праці в умовах сучасних інформаційних технологій / О. М. Нестеренко, О. Б. Світличний // Соціально-економічні та правові аспекти трансформації суспільства: матеріали ХХІІ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. — Бахмут: ДонУЕП, 2018. — С. 159- 160.
 12. Нестеренко О. М. Економічна нестабільність ринкової економіки / О. М. Нестеренко, Ю. І. Шевченко // Соціально-економічні та правові аспекти трансформації суспільства: матеріали ХХІІ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Бахмут: ДонУЕП. — 2018. — С.147- 148.
 13. Третяк В.П. Вплив корпоративного сектору на розвиток соціальних стандартів в Україні  / В. П. Третяк, А. В. Квітка, К. О. Андреєва, М. С. Бєляй // Міжнародна науково-технічна конференція «Технології та інфраструктура транспорту». — Х.: ДУЗТ. — 2018. —  С. 440 — 442.
 14. Тютюнникова С. В. Світові тренди розвитку соціально – трудових відносин та особливості їх прояву в Україні. ІХ Міжнародна науково – практична конференція 15 -22 вересня 2018р.) м. Малуга, Іспанія.
 15. Яременко О. Л. Доповідь «Економічна свобода та держава» / Науково-практична конференція «Економічні свободи в Україні, їх правове та технічне забезпечення». Х. 7 листопада 2018 р. Національна академія  правових наук
 16. Яременко О. Л. Доповідь «Основні напрями підвищення якості економічної освіти» ХІ Симпозіум «Фінансова система України: актуальні питання, досягнення та можливості розвитку».  Харків.  Харківський інститут фінансів. 22 листопада 2018 р.
 17. Яременко О. Л. Модератор панельної дискусії «Глобальні світові тренди: виклики та можливості для України» 5-й  Східноєвропейський  Бізнес-форум «Україна 2018: виклики та можливості» Харків. 21-22 червня 2018 р.
 18. Яременко О.Л. Фундаментальне, актуальне та кон’юнктурне у ризиках розвитку освітніх систем У зб. «Ризики розвитку освітніх систем. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ризики розвитку освітніх систем». Харків. Народна українська академія. Лютий 2018. с. 3-5. Mykytas V.V. A new approach to assess the efficiency of the state and economy by the IMD World Competitiveness Center / V.V. Mykytas // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії».– Д.: —  2018. С. 6-10.
 19. Mykytas V.V. Effective economic development according to the global competitiveness report 2017-2018 / V.V. Mykytas //Міжнародна науково-практична конференція «Економічні, політичні та культурологічні аспекти європейської інтеграції України в умовах нових глобалізаційних викликів». – У. — 2018. С. 79-82.
 20. Mykytas V.V.. Prospects of increasing the trade competitiveness as a organizer and regulator of market relations / V.V Mykytas, O.V. Blagorazumova // ХІV міжнародна конференція «Стратегія якості в промисловості і освіті». — 2018. — Варна.
 21. Mykytas V.V. Building trust and intergrity as a key aspect of the inclusive economic growth  / V.V. Mykytas //   International Scientific Conference Modern Economic Research: Theory, Methodology, Strategy: Conference Proceedings, Part I, September 28. — Kielce, Poland: Baltija Publishing. – 2018. — P. 1-3.

2017 рік

Монографії

 1. Лісовицький В. М. Упущенный шанс или последний клапан? Е. Г. Либерман – ідеолог хозяйственной реформы. гл. В монографии М. Кнорус. 2017. С. 107-119.
 2. С. В. Тютюнникова, О. В. Бервено Модернізації управління національною економікою в контексті забезпечення якості життя Антикризове управління національна економікою: монограмо/ за аг. ред. І. Малого. – К.: КНЕУ, 2017. – пп.4.4. С. 298 – 311.
 3. Mykytas V.V. Forming economic state policy directed to the inclusive development and economic growth in the conditions of globalization / V.V. Mykytas — Management of modern socio-economic systems. – Collective monograph. –  Vol. 1. Lithuania: Izdevnieciba. “Baltija Publishing”, 2017. – 296 p.

Статті

 1. Гриценко А. А. «Логіко – історичні засади кардинальних економічних змін і переходу до реконструктивного розвитку» ЖУРНАЛ: «Економіка України». – 2017.- 5-6. Стор. 39-57.
 2. Гриценко А. А. Концепция разделено – совместного мира как методологическая основа пан – европейского компромисса  ЖУРНАЛ: «философия хозяйства». – 2017. №3  Стр. 258-268.
 3. Дмитренко О. В., Демченко С. А. Інституційне середовище відтворення соціальної нерівності Ж.: «Вісник» ХНУ ім. В. Н. Каразіна В.93, 2017р. с. 162-169.
 4. Кім М. М. Взаємозв`язок стадій економічного розвитку: етапів людського життя або якість життя як сучасний своєрідний результат історичної взаємодії людства ЖУРНАЛ: Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Сер. Економічна літ. 92. – Х., 2017 С. 22-31.
 5. Коломієць Г. М. Глушач Ю. С. Цифрова економіка: контроверсійність змісту і впливу на господарський розвиток ЖУРНАЛ: «Бізнес – інформ». 2017р. №7 стор. 137-143
 6. Меленцова О. В., Коломієць Г. М., Калініченко Ю. Д. Актуальні чинники розвитку національних конкурентних переваг Ж.: «Бізнес інформ» №1 2017р. с. 8-14
 7. Мірясов Ю. О. Економічна влада бізнесу та механізмів її реалізації ЖУРНАЛ: Бізнес  Інформ // електронне видання – Харків, №8 (463), 2017. С. 8-13,
 8.  Мірясов Ю. О. Інститут заочної власності та економічна влада Соціальна економіка, Харків, ХНУ, вип. 53, № 1, 2017 С. 31-38.
 9. Нестеренко О. М., Бугріменко Р. М., Сахненко О. І. Вплив державного регулювання інвестицій у людський капітал на формування економіки знань. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2017. – Вип.2(26) С. 100-111.
 10. С. В. Тютюнникова, О. В. Бервено Социально – экономический механизм активизации инновационной деятельности. Инновационное развитие экономики: предпринимательство, образование, наука: сб. науч. ст./ редкол.: Т. В. Борздова (отв. ред.) [и др.]. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2017. С.149-152,
 11. С. В. Тютюнникова, С. Н. Бервено Качество жизни  в системе инклюзивного развития Conference Proceedings of the II International Scientific Internet – Conference Modern Problems of Improve Living Standards in a Globalized World. – Polska, Opole: Publishing House WSZiA, 2017 С. 490-496.
 12. Тютюнникова С. В. Гайдар А. О. Основні напрями модернізації та детінізації сучасної сфери зайнятості в Україні Ж.: «Інфраструктура ринку» №6 2017р. с. 12-17.
 13. Тютюнникова С. В. Человеческий капитал – актуальний ресурс социально – экономического развития Ж.: «Проблемы экономики» №1 2017г. с. 308-314.
 14. Хомин О. В. Задорожня О. Г. Ограниченная роль концепта социогенома в хозяйственном мировидении Дніпро, Ж.: «Економічний вісник» Нац. Гірничого університеті, №4 (60), 2017р. с. 24-31.
 15. Чатченко Т. В., Пономаренко А. А. Вплив глобалізації на зайнятість населення Науковий вісник Херсонського державного університету, № 27-2, 2017р. с. 135-139.
 16. S.Tiutiunnykova O. Berveno Education as a factor of the national economic development VZDELAVANIE A SPOLOCNOSTII.medzinarodny nekonferencny zbornik. Presovska univerzita v Presove, 2017.- P.303-310.

Тези

 1. Гриценко А. А.  «Продуктивна спроможність націй: приклад України» Матеріали міжнародної наукової конференції. – К., 2017 Стор. 81-84.
 2. Коломієць Г. М. Перепечаєнко М. І. Зміни інституту маркетингових комунікацій як драйвера знаннєвих альянсів Міжнародна науково – практична інтернет – конференція присвячена 50 –річчю заснування ХДУХТ, 3.10.2017р. – Х.: ХДУХТ, 2017. – 474 с.
 3. Нестеренко О. М. Засади стратегічного управління конкурентним потенціалом підприємства Маркетингові інновації в світі, туризмі, готельно – ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі: Міжнародна науково – практична інтернеткон — ференція, присвячена 50 – річчю заснування ХДУХТ, 3 жовтня 2017 р.: [тези доп.] / редкол.: О. І. Черевко (та ін.). – Х.: ХДУХТ, 2017. С. 271-273.
 4. Нестеренко О. М. Шпак І. А. Мобільність робочої сили в сучасних умовах розвитку ринку праці Соціально – трудова сфера: сучасний стан, проблеми та стратегічні напрями розвитку: матеріали міжнародної науково – практичної інтернетконференції; 14-16 листопада 2017 р. – К.: КНЕУ, 2017.
 5. Тютюнникова С. В. О. Карасик Інновації споживання у туристичній галузі Збірник матеріалів до конференції: Стан та перспективи розвитку невиробничої сфери економіки: регіональні особливості «». – Х.: ХТЕІ КНТЕУ, 2017 Електроний випуск
 6. Тютюнникова С. В. Социально – трудовые отношения в условиях глобальной нестабильности Соціально – трудова сфера: сучасний стан, проблеми та стратегічні напрями розвитку: матеріали міжнародної науково – практичної Інтернет – конференції, 14-16 листопада 2017 р. – К.: КНЕУ, 2017 С. 46-48.
 7. Miriasov Iu. O. Absentee ownership and economic power. International Scientific Conference “Innovative economy: Processes, Strategies, Technologies”. 27, January 2017. Kielce, Poland.

2016

Підручники

 1. Бандурко О.М., О.В.Носова Підручник .  Регіональна економіка. Хар.національний ун-т внутрішніх справ. Х. 2016.  С.336.
 2. Чатченко Т. В., Хомин О. В. Экономическая теория. Ч. 1.Учебное пособие. Х. 2016.  Издательство «Точка». 205с.
 3. Давидова І. А. Экономическая теория. Методическое пособие. Х.,   2016,  23 стр.

Статті

 1. Гриценко А. А. Манифест либерально –социалистического движения  Зеркало недели, 2016. -№ 9 (11-18 марта 2016 р.)
 2. Носова О. В. Влияние притока ПИИ на экономический рост. Научно-практический журнал «Экономика и финансы», Ташкент, 2016. -№ 3. С. 14- 25.
 3. Носова О. В. Застосування Ліберальних ідей Людвіга фон  Мізеса у формуванні інституційної системи в Україні. Європейські перспективи.  Науково-практичний журнал. – 2016. — № 1. –С. 5-14.
 4. Носова О. В. Соглашение об ассоциации Украины и ЕС: экономические  и институциональные перспективы. Вестник Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина. Серия: Экономическая. – 2016. –Вып. 90. –С. 139-146.
 5. Носова О. В. Прямые иностранные инвестиции и экономический рост: новый характер взаимодействия. Європейські перспективи. Науково-практичний журнал. -2016. — № 3. –С. 5-16.
 6. Носова О. В. Вплив прямих інвестицій на  економічне зростання. Часопис економічних реформ. Науково-виробничий журнал. № 2 (22). -2016. – С.17-26.
 7. Давидова І. А. Взаємодія державного та ринкового секторів економіки у структурі державно-приватного партнерства.  (російськ.) Вісник ХНУ імені В.Н.Каразіна. Серія «Економічна». Випуск 90. –Х.-2016. С.7-14.
 8. Носова О. В. Угода про асоціацію України і ЄС: економічні та інституційні перспективи (російськ.) Вісник ХНУ імені В.Н.Каразіна. Серія «Економічна». Випуск 90. –Х.-2016. С. 139-147.
 9. Мирясов Ю.А КРИТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ И ОНТОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» — №17, 2016 (ч. 3). С.12-16.
 10. Мирясов Ю.А. ОНТОЛОГИЯ ВЛАСТИ И ЕЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ  — «Бизнес Информ», електронне видання. № 4 (459), 2016. С 8-14
 11. Мирясов Ю.А. Реальный капитал: комплементарность и структурные характеристики» // принята к публикации в журнале «Проблемы экономики» №2_2016.
 12.  Мірясов Ю. О. КЛАНОВИЙ КАПІТАЛІЗМ: ТИПОЛОГІЯ ВІДНОШЕНЬ МІЖ ДЕРЖАВОЮ ТА БІЗНЕСОМ // принята к публикации в журнале Вестник ужгородского университета Ужгород,
 13.  Коломиец А.Н., Поминова И.И., Дидорчук И.Л. и др. «Несвоевременная»  реформа высшей школы.Х. газ. «Время»24 марта 2015г. №32

Тези

 1. Гриценко А. А. Становление информационно-сетевой экономики как основополагающий процесс эволюции современной цивилизации Proceedings of the XVII International Academic Congress  «History, Problems and Prospects of Development of Modern Civilization» (Japan, Tokyo, 25-27 January 2016). Volume II. «Tokyo University Press», 2016. –P. 181-186.
 2. Мирясов Ю.А. Критический реализм и онтология экономической науки Всеукраїнська науково-практична конференція Фінансова безпека та перспективи розвитку соціально-економічних систем. м.Киів, 15-16.04, 2016 с. 13-15.
 3. Мирясов Ю.А. Экономические онтологии и принципы научного исследования (тези доповіді). Международная научно-практическая конференция «Стратегії економічного розвитку в умовах євроінтеграції» (м. Каунас, Литва). 27 мая 2016 .
 4. Мирясов Ю.А. РЕАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ: КОМПЛЕМЕНТАРНОСТЬ И СТРУКТУРА Международная научно-практическая конференция Лиссабон….( 29.07. 2016).

2015

Монографії

 1. Яременко О. Л. Жуковская О. Роль довіри у розвитку економічних інститутів Вид. ХГУНУА, 2015, 160 с.
 2. Гриценко А. А. Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі  (національна доповідь) / за ред. Е.М.Лобанової К: НАН України, 2015. – 363 с.
 3. Гриценко А. А. Институциональная  политическая экономия: предмет, методология, содержание. Heinrich-Bocking-str.6-8, 66121 Saarbrucken, Deutschland /Германия.  525 с.  2015.

Навчальні посібники

 1. Портна О.В.(Єршова Н.Ю.) Аналіз господарської діяльності: теорія та практикум. Навчальний посібник. Львів, «Магнолія 2006». 2015  — 312 с.

Статті

 1. Даниленко О.Л. Olena Danylenko,  Yuliya Shutyak, Dider van Caillie The concept of  economic security of  enterprise  in Ukrainian economic thoughts. Humanitas University’s research papers.Zarzadzanie management/ Tom  XVI.  Zeszyt  4/2015.` С.27-45.
 2. Гриценко А. А. Россия и Украина на острие европейской и евразийской экономической интеграции Politica wschodmia. 2014/2015.  Universytet  Warszawski. 
 3. Коломієць Г. М., Дідорчук І. Л. Рейтинги країн за рівнем ІТ-сфери як індикатори розвитку актуальних форм суспільного багатства. Ж. Бізнес-інформ. Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. №11.2015р. с.8-23.
 4. Мирясов Ю.А. Глобальные корпорации, государства и экономическая власть. Научный вестник Буковинского финансово-экономического университета, № 1(28) – Черновцы, БГФЭУ, 2015. с. 24-32.
 5. Коломієць Г. М. Риск-менеджмент як фактор сталого розвитку світової економіки. Ж. «Актуальні проблеми економіки»,  № 3 со  скопусом. 2015. -С. 0,7 п.л. с.43-50.
 6. Гриценко А. А. Социокультурные вызовы информационно-сетевой экономики Философия хозяйства. – 2015. № 1 (97). – С.77-83.  
 7. Гриценко А. А. Необходима новая парадигма экономической политики. Мир перемен. – 2015. – Специальный выпуск. – С.42-46. 0,3 п.л.
 8. Гриценко А. А. Гроші як інструмент економічного реформування Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: зб.наук.пр. – К.: УБС НБУ, 2015. – С.28-36. 
 9. Гриценко А. А. Логіко-історична методологія – ключ до розкриття сутності та форм інституційних трансформацій соціально-економічних відносин. Стратегія соціально-економічного розвитку України. Збірник наукових праць. – К.: КНУКіМ, 2015. – С.5-22. 
 10.  Davydov D.   в соавторстві Abalysis of the contraditsons in IT sektor. Ж. Бізнес-інформ, № 6.   2015р.  с.37-43.
 11. Тютюнникова С.В.,Бервено О.В.Качество жизни как фактор социально-экономического развития // Развитие современной России: проблемы воспроизводства и созидания Сборник научных трудов / Финуниверситет ; под ред. Р.М. Нуреева, М.Л. Альпидовской. — Электронные тектовые данные (1 файл; 13,8 Мб). — М.: Финуниверситет, 2015 — 2242 с.
 12.  Бервено О. В., Броницкая В. В. Ноосферизация духовного производства как условие становления нового качества жизни Философия хозяйства, 2015. — № 2. – С. 53-64
 13. Berveno O.V. Socio-economic contradictions in system of life quality management (Социально-экономические противоречия в системе управления качеством жизни // Socio-economic aspects of economics and management: Collection of scientific articles. Vol. 1 — Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015.- 344 p. – Р. 27-30.
 14. Бервено О. В. Сущность и перспективы современного социально-экономического развития Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2015. – № 1 ( ) 
 15.  

Тези

 1. Гриценко А.А. Методологічне значення поглядів М.І.Туган-Барановського на категорії цінності та вартості для розвитку сучасної економічної теорії. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 15-16 жовтня 2015. М.І.Туган-Барановський: творча спадщина та сучасна економічна наука.  До 150-річчя з дня народження М.І.Туган_Барановського. ХНУ імені В.Н.Каразіна.  Харків-2015. С.17-22.
 2. Давидов Д. С., Помогайбо В. В.  Противоречия формирования творческой деятельности при переходе к постэкономическому обществу как ключевая проблема современной политической экономии в аспекте экономического наследия М.И.Туган-Барановского. ХНУ імені В.Н.Каразіна.  Харків-2015. С.22-29.
 3. Квітка А. В.,Поліщук Т. В., Современные подходы к оценке человеческого капитала. ХНУ імені В.Н.Каразіна.  Харків-2015. С.42-46.
 4. Дмитренко О. В., Удовіченко Т. М., Тенденції розвитку сучасного ринку праці в Україні. ХНУ імені В.Н.Каразіна.  Харків-2015. С.107-111.
 5. Квітка А. В., Квітка К. В. Теорія довгих економічних циклів як засіб визначення динаміки економічного розвитку. ХНУ імені В.Н.Каразіна.  Харків-2015. С.130-135.
 6. Мірясов Ю. О., Сергієнко І. О. Структура зміни в економіці різних країн як складова довгохвильової циклічності світового розвитку. ХНУ імені В.Н.Каразіна.  Харків-2015. С.193-202.
 7. Задорожний Г. В. Задорожная О. Г. О личностной методологии анализа современных социально- экономических ассиметрий мирового хозяйства в свете научного наследия М. И. Туган – Барановского. ХНУ імені В.Н.Каразіна.  Харків-2015. С.345 – 352.
 8. Мирясов Ю. А. Мосина Ю. П. Анализ деятельности глобальных корпораций в условиях современного рынка. ХНУ імені В.Н.Каразіна.  Харків-2015. С.382-385.
 9.  Носова О. В. Гулая А. С. Использование наследия М. И. Туган – Барановского в изучении институциональной среды кредитования. ХНУ імені В.Н.Каразіна.  Харків-2015. С.495-499.
 10. Давыдова И. А. Концепция ограниченной рациональности в контексте постнеклассической парадигмы. Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Серія «Економічна» вип. №89. Х. – 2015. С. 5-8.
 11. Носова О. В. Иващенко П. А. Привлекательность прямых иностранных инвестиций в контекстве создания условий для эффективного сотрудничества приграничных регионов. Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Серія «Економічна» вип. №89. Х. – 2015. С. 29-32.
 12.  Квитка А. В., Квитка Е. Е. Теория длинных экономических циклов как инструмент детерминации экономического роста. Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Серія «Економічна» вип. №89. Х. – 2015. С. 9-12.
 13. Тютюнникова С. В., Ганжерли А. О. Социальные (общественные) потребности в системе потребностей человека. Ж. Проблеми економіки. № 4, 2015. С.260-265.
 14. Мирясов Ю.А., Мосина Ю.П. Анализ деятельности глобальных корпораций в условиях современного рынка. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції до 150 річчя М.І.Туган-Барановського. Харків, 15-16.10.2015
 15.  Гриценко А. А. (у співавторстві) Інституційне проектцування сценаріїв економічного розвитку України. Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів сьогодення: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, 20-21березня 2015р./ Го «Центр економічних досліджень та розвитку». – О: ЦЕДР, 2015. –С.13-16. 0,2.
 16.  Гриценко А. А. Фундаментальна постать актуалізації майбутнього  України Валерій Михайлович Геєць / НАН України; ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». – К.: Академперіодика, 2015. – С.30-33.

Рецензії

 1. Гриценко А. А. Кластери  з позицій теорій інституціоналізму.Економіст. — 2015.- № 2. – С.1.  0,1 др.ар.
 2. Кім М. М. Рецензия на книгу В.Н.Ковалева «Роль труда в формировании общественніх отношений» Ж. Україна: аспекти праці.  2015, № 5  на стр. 51.

Інше

 1. Квітка А. В. Інтелектуальна власність //Електронні матеріали дистанційного курсу. Центр електронного навчання. ХНУ імені В.Н.Каразіна [Електронний ресурс]. -2015. Режим доступу: URL: http: //dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=743

2014

Монографії

 1. Тютюнникова С. В. Бервено О.В. Институциональное обеспечение качества жизни // Институты и механизмы регулирования в условиях глобальной нестабильности: Материалы ХII Международной научно-практической интернет-конференции (22–30 ноября 2014, г. Ростов-на-Дону). Разделы 1–4: Коллективная монография. – Ростов н/Д: Содействие–ХХI век, 2014. – 296 с. – С. 163-172.
 2. Тютюнникова С. В. Демченко Н. В. Суспільне відтворення і глобалізація: еколого-економічні аспекти:  монографія. -Х.: Видавництво ТОВ «Друкарня Мадрид», 2014. – 202с.
 3. Гриценко А. А. Возникновение и развитие политической экономии. Политическая экономия: прошое, настоящее, будущее / под ред. В.М.Гейца, В.Н.Тарасевича. – К.: ЦУЛ, 2014. – С.12-20.
 4. Гриценко А. А. Совместно-разделенный труд как исходная категория политической экономии и ее предмет. Политическая экономия: прошое, настоящее, будущее / под ред. В.М.Гейца, В.Н.Тарасевича. – К.: ЦУЛ, 2014. – С.217-222.
 5. Гриценко А. А. Стоимость, деньги и цена в зеркале современности Политическая экономия: прошлое, настоящее, будущее / под ред. В.М.Гейца, В.Н.Тарасевича. – К.: ЦУЛ, 2014. – С.321-331.
 6. Гриценко А. А. Формирование институциональной политической экономии .Политическая экономия: прошое, настоящее, будущее / под ред. В.М.Гейца, В.Н.Тарасевича. – К.: ЦУЛ, 2014. – С.670-674.
 7. Гриценко А. А., Гриценко О. А. Inequality and world capitalism: analysis, policy and action:eighth forum of the world association for political economy (WAPE) Вісник Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія  та право  — Х.: Право,  2014. — № 1(16).- С. 295-300.
 8. Гриценко А. А. Комплементарность как методологический принцип логико-исторического исследования социально-экономического развития России и Украины. В кн.: Социально-экономическое развитие России и Украины: противоречия и комплементальность/ Под ред. Р.С.Гринберга и В.М.Гейца. –М.: Институт экономики РАН, 2014. –С.51-79., 1,2 д.ар.

Методичні посібники

 1. Задорожний Г. В. Колінько О. Г. Теорія господарства. Навчально-методичні вказівки для вивчення нормативної навчальної дисципліни при підготовці магістрів за спеціальністю «Економічна теорія».  –Х., ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2014. – 22 с.
 2. Колінько О.Г. Политическая экономия.  Методическое пособие для изучения иностранными студентами. Харків, ХНУ, 2014.   1,8 д.а.  42 с.
 3. Задорожний Г. В. Колінько О. Г., Манжура О. В. Інтелектуальна власність. Методологічні засади осмислення навчального курсу. Посібник для магістрів. Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2014.  – 149 с.
 4. Давидов Д. С. Економіка галузевих ринків: навчально-методичний комплекс для студентів напряму  підготовки 6.030501 «Економічна теорія». -Х.: «Друкарня Мадрид», 2014. – 24с.
 5. Квітка А. В. Навчально-методичний комплекс. Фінансова економіка. -Х, 2014,  18 стор., 1,16 др. Ар.

Статті

 1. Бервено О. В. Качество трудовой жизни и развитие социально-трудовых отношений. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі, 2014 – № 1 (56). – С. 123 – 132.
 2. Бервено О. В. Влияние социальной ответственности субъектов хозяйствования на качество жизни Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2014. – № 1 (16). —  С. 62 – 73.
 3. Бервено О. В. Парадигмы экономического образования Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2014. – № 3 (18) – С. 123 – 135.
 4. Бервено О. В. Броницкая В.В. Социальные проблемы инновационного развития // Соціально-трудові відносини: теорія та практика.Збірник наукових праць. – Київ, 2014. — № 1 (7) — С. 143 – 148.
 5. Тютюнникова С. В., Ганжерли А.О.От дефицита к консюмеризму: особенности личного потребления в условиях рыночной трансформации экономики. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право/ редкол.: А.П.Гетьман та ін. –Х.: Право, 2014. -№ 3 (18). –С. 113-123.
 6. Тютюнникова С. В. Неравенство доходов населения: основные тенденции и формы / С. В. Тютюнникова, О. С. Кулиш // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. — 2014. — № 1. — С. 81-85. 
 7. G.M. Kolomiets, D.K. Kondratenko. Comparativistics as a Methodological Basis Selection of Attractive Foreign Markets In terms Of Globalization. Kharkiv, Ukraine Современные проблемы социально-экономических систем в условиях глобализации: сборник научных трудов, подготовленных на основе материалов VII Междунар. науч.-практ. конф. (Белгород, 6 марта 2014г.) / под науч. ред. д-ра пед. наук, проф. Е.Н. Камышанченко, к-та экон. наук, доц. Ю.Л. Растопчиной. – Белгород : ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2014. – 240 с. — С. 232-236.
 8. А.Н. Коломиец, З.Ф. Назыров, Ю.Г. Гузненков Сопряжение стратегий университетов – императив снижения рисков на глобальном рынке образовательных услуг Современные проблемы социально-экономических систем в условиях глобализации: сборник научных трудов, подготовленных на основе материалов VII Междунар. науч.-практ. конф. (Белгород, 6 марта 2014г.) / под науч. ред. д-ра пед. наук, проф. Е.Н. Камышанченко, к-та экон. наук, доц. Ю.Л. Растопчиной.  – Белгород : ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2014. – 240 с. — C. 11-16.
 9. Гриценко А. А. Неодирижизм Философия хазяйства. — 2014.- №  2. – С.58-63.
 10.  Гриценко А. А. Системна криза як наслідок базової деструкції економіки України і шляхи її подолання Вісник НБУ. – 2014. — № 5. –С.24-28.
 11.  Гриценко А. А. Цілі монетарної політики: теорія та практика Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: зб. наук. пр. – К. : УБС НБУ, 2014. – С. 8 – 20.
 12. Гриценко А. А. Структура предмета и метода экономической теории. Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. — № 31. – К., 2014. – С. 7-18.
 13. Яременко О.Л., Дмитренко А.В. Институциональные эффекты нетрадиционной денежно-кредитной политики:  постепенная адаптация или финансовая сингулярность ? Ж. «Экономика Украины» — 2014, -№ 2 (619). С. 4-15.
 14.  Давыдов Д. С. Новая картина мира и понимание реальности как основа методологии исследования современных хозяйственных трансформаций. Ж. Социальная экономика.  – 2-13. — № 4. –С. 13-27.  – 2014г.
 15.  Гриценко А. А. Экономическая  политика Украины: институциональная и структурная составляющие. Труды ДонНГУ. Серия экономическая. -2-14.,  № 1, -С. 70-79.
 16. Гриценко А. А. Комплиементарность экономического и социального развития. Стратегія соціально-економічного розвитку. В 2-х т.  – Т. 1. –К., 2014. –С. 9-21.
 17. Гриценко А. А. Россия и Украина на острие европейской и евразийской экономической интеграции. Философия хозяйства. – 2014. № 3. –С. 64-67.
 18. Задорожный Г.В. О размыслительном поле и обучению понимания предмета международной экономики. Вісник  ХНУ імені  В.Н.Каразіна.  Х.-2014 №1096, стр.3-6.
 19. Колинько О.Г. Про універсумне знання як шлях виходу з кризового стану економічної науки. Вісник ХНУ імені В.Н.Каразіна. –Х. -2014 № 1096, стр.7-17.
 20.  Мирясов Ю.А. Глобальніе корпорации: єкономическая власть и влияние на мировую экономику. Вісник ХНУ імені В.Н.Каразіна.-Х. -2014, № 1096, стр. 18-25.
 21. Яременко О. Л. (в соавторстве) Соціально-економічна організація знань: сутність та роль  у формуванні людського капіталу. Вісник ХНУ імені В.Н.Каразіна. –Х., -2014, № 1096, стр. 26-31.
 22.  Давыдова И. А. Поведенческая теория фирмы – альтернатива неоклассической ортодоксии. Вісник ХНУ імені В.Н.Каразіна. –Х., -2014, № 1096, стр. 32-37.
 23.  Ким М.Н. Пора восстановить в правах идеологическую функцию экономической теории (Заметки по поводу Майдана). Вісник ХНУ імені В.Н.Каразіна. –Х., 2014, № 1096, стр. 147-151.
 24.  Ким М. Н. О структуре универсумного знания и роли в нем классических университетов. Ж. «Социальная экономика» — Х., 2014, № 1-2.  С. 67-75.
 25.  Danylenko O.Transformation of monetary institutions and policy credibility in Ukraine: retrospective analysis Економічний часопис-ХХІ. – 2014. – № 1-2 (1). – С. 85-88.
 26.  Даниленко О. Л. Глобальні суспільні блага: проблеми забезпечення та міжнародне співробітництво / О. Л. Даниленко // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Сер. : Економічна теорія та право : зб. наук. пр. – 2014. –  № 1 (16). – С 74-85.
 27.  Shutyak Y., Danylenko O., Van Caillie D. Conceptualization of economic security of the enterprise: a literature review. Proceedings of the 3rd International Scientific Conference REDETE 2014 / J. Ateljevic, J. Trivic (eds.) – Banja Luka: University of Banja Luka, 2014.
 28. Яременко О. Л. Назиров К. З. Інституційні підвалини суб’єктного виміру  господарчої системи у контексті розвитку національної конкурентоспроможності. Економічна теорія, 2014. № 2. С.21-31
 29.  Яременко О. Л. Вплив кредитної експансії на рівновагу на глобальних фінансових ринках. Вісник інституту економіки та прогнозування.  2014. С.8-10.
 30.  Яременко О.Л. Актуальні проблеми грошово-кредитної політики в умовах макроекономічної та фінансової нестабільності. /Виклад доповіді на Міжнародній науково-практичній конференції, Харків, вересень 2014. Вісник НБУ, 2014.  №11. С.62-63.
 31.  Коломиец А. Н. Поминова И. И. Институционально-хозяйственная платформа формирования и развития интеллектуального капитала. БИЗНЕС ИНФОРМ № 6, 2014. С.19-23.
 32.  Коломиец А.Н., Дидорчук И.Л., Михайленко Е.М., Порохняк Н.В. Компаративный анализ международных поставщиков как фактор развития конкурентных преимуществ национальной организации по предоставлению инжиниринговых услуг. БИЗНЕС ИНФОРМ № 6, 2014. С.24-31.
 33. Меленцова О. В. Риск-анализ как основа компаративной оценки траекторий трансформации институтов Экономика и предпринимательство. 2014.   № 1,  -ч. 2. С. 67-70.
 34.  Меленцова О. В. Методологічні основи компаративного аналізу змін зовнішньоекономічномічних інститутів. БИЗНЕС ИНФОРМ . — № 3. – С.33-36 (0,5 Д.А.).  2014.
 35. Кім М.,  І.Давидова., Взаємозв’язок між ступенем економічного розвитку і професійною освітою в Україні. -Ж. Україна: аспекти праці.  Науково-економічний та суспільно-політичний журнал.  – К.,  № 4.  –К.  -С. 19-26.
 36.  Коломиец А. Н. Глобальные риски как значимый фактор международного бизнеса. Ж «Экономика и предпринимательство. — № 11, -М. — 2014г.  — с.381- 384.   — 0,45 п.л.
 37.  Коломиец А.Н. , Поминова И.И., Зеленина Е.Л. Стратегия реформ в образовании: экономическим взглядом. Газ. Время, декабрь, 04, 2014г. стр. 3,  0,5 п.
 38. Shutyak Y., Danylenko O., Van Caillie D. Conceptualization of economic security of the enterprise: a literature review / Y. Shutyak, O. Danylenko, D. Van Caillie // Proceedings of the 3rd International Scientific Conference REDETE 2014 / J. Ateljevic, J. Trivic (eds.) – Banja Luka: University of Banja Luka, 2014.
 39. Danylenko O. Transformation of monetary institutions and policy credibility in Ukraine: retrospective analysis / O. Danylenko // Економічний часопис-ХХІ. – 2014. – № 1-2 (1). – С. 85-88. (0,7 д.а.)
 40. Даниленко О. Л. Глобальні суспільні блага: проблеми забезпечення та міжнародне співробітництво / О. Л. Даниленко // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Сер. : Економічна теорія та право : зб. наук. пр. – 2014. –  № 1 (16). – С 74-85. (0,7 д.а.)

Тези

 1. Бервено О. В. Социально-ответственные экономические отношения в экономике знаний. Стан і перспективи розвитку соціальної відповідальності економічних суб’єктів в сучасному світі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (21-22 листопада 2013 р.) / Відповідальний редактор Євтушенко В.А. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 7 – 10.
 2. Бервено О. В. Человеческий потенциал в системе координат качества жизни // Вектори розвитку фінансового потенціалу суб’єктів господарювання. Матеріали міжнародної науково-практичної Ги конференції (1-5 лютого 2014 р.) / Відповідальний редактор Глущенко В.В. – Х.: ХНУ імені Каразіна, 2014 – 296 с. – С. 247 – 251.
 3. Коломиец А. Н., Кондратенко Д. К. Компаративистика как методологическая основа выбора привлекательных внешних рынков в условиях глобализации Сучасні вектори економічного розвитку Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (11-12 квітня 2014 року).  Частина ІІ / Відп. Ред.. О.І. Давидов. — Х.: Видавництво ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014 – 182 с. – С. 21-23.
 4. А.Н. Коломиец, О.С. Марченко Интеграция и импортозамещение: комплементарные стратегии в условиях глобальной неопределенности Современные проблемы социально-экономических систем в условиях глобализации: сборник научных трудов, подготовленных на основе материалов VII Междунар. науч.-практ. конф. (Белгород, 6 марта 2014г.) / под науч. ред. д-ра пед. наук, проф. Е.Н. Камышанченко, к-та экон. наук, доц. Ю.Л. Растопчиной.   Белгород : ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2014. – 240 с. — С. 200-205.
 5. Гриценко А. А. Архитектоника безопасности экономической и финансовой систем Украины Актуальні питання фінансової безпеки держави: зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 21 лютого 2014 року. Харк.нац. ун-т внутр. справ. – Х.: Ніканова, 2014. –  с. 30-34.
 6. Shutyak Y., Danylenko O., Van Caillie D. The Concept Of Economic Security Of The Organization (ESO): A New Instrument For Public Managers? [Електронний ресурс] / Y. Shutyak, O. Danylenko, D. Van Caillie The IABPAD Conference Proceedings, Madrid, Spain, July 23-26, 2014.
 7. Лаптєв В.Г. в співавторстві Железнодорожный транспорт Харьковской области и его значение для экономики. Стратегія оптимального розвитку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 80-річчю кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства.  –Х., 6 листопада, 2014. С. 265-267.
 8. Shutyak Y., Danylenko O., Van Caillie D. The Concept Of Economic Security Of The Organization (ESO): A New Instrument For Public Managers? [Електронний ресурс] / Y. Shutyak, O. Danylenko, D. Van Caillie // The IABPAD Conference Proceedings, Madrid, Spain, July 23-26, 2014. (0,1 д. а.)

Інше

 1. Коломієць  Г.М., Дидорчук І.Л., Меленцова О.В. Комплексна фахова практика (для студентів спеціальності 8.1810016- бізнес-адміністрування) Х.2014. Вид. ХНУ.   89 стр.

2013

Навчальні посібники

 1. Кім М. М. Навчальний посібник «Національна економіка».  Тема 8.  Трудовий  потенціал. За заг. ред. Носової О.В. – К.: Центр учбової літератури. – 2013.  512 с.
 2. Чатченко Т. В. Высшее образование и Болонский процесс. Курс лекций. Х., ХНУ, 2013.,
 3. Чатченко Т. В. Экономическая теория.  Методическое пособие.  Х., ХНУ. 2013.  23с.
 4. Коломієць А. М. Навчально-методичний посібник «Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт» (для студентів спеціальності 7.03050301, 8.03050301 – «Міжнародна економіка» денної та заочної форми навчання). – Харків: ХНУ, 2013. – 42 с.

Монографії

 1. Портна О. В. Функціонування фінансів охорони здоров’я в Україні: Монографія. -Х: ВД «ІНЖЕК», 2013. -165 с.
 2. Тютюнникова С. В. Бервено О. В. Институциональные предпосылки формирования экономики знаний/ Рынки и институты в процессе эволюции хозяйственных порядкой: коллективная монография. Авторский коллектив, под  общ. ред. О.С.Белокрыловой. Ростов-на-Дону: Изд. «Содействие –ХХ1 век», 2013. – 208с.
 3. Гриценко А.А. Перспективы и риски экономической динамики и взаимодействия России и Украины / под ред. акад. Гейца В.М., чл.-корр. НАНУ Гриценко А.А. К.: ГУ «Ин-т экон. и прогнозирования». – 2013. – 292 с. 
 4. Колінько О. Г. Духовно-творча діяльність людини як основа сучасного господарського розвитку. Монографія. Харків- 2013 Вид.-во Тов. «Друкарня Мадрид», 2013, — 182 с.
 5. Гриценко А. А. Методологические основания постановки проблемы Постреформизм и развитие: монография / под ред. Ю.М.Осипова, Е.С.Зотовой. – М.; Ирпень: Издательство Национального университета налоговой службы Украины, 2013.  – С.45-50.
 6. Гриценко А. А. Институциональная архитектоника как методология   практического совершенствования социально-экономического устройства общества Постсоветский институционализм: 10 лет спустя: моног. : в 2-х т. / под ред. В.В.Дементьева, Р.М.Нуреева. Т.1. – Донецк: ГВУЗ «ДонНТУ». – С.122-142.  
 7. Гриценко А. А. Постреформизм: методологические основания  постановки проблемы. Постреформизм и развитие: монография /под ред. Ю.М.Осипова, Е.С.Зотовой.  –М.: Ирпень: Изд.-во Национального ун-та налоговой службы Украины, 2013. –с.45-50.
 8. Гриценко А.А.,Артемова Т.И., Кричевская Т.А. Малый И.Й.,Мандыбурв В.О.Э., Яременко О.Л. и др. Иерархия и сети в институциональной архитектоники экономических систем /под ред.чл.-кор. НАНУ А.А.Гриценко НАН Украины, Ин-т экон. и прогнозир. –К., 2013. -580с.. 46,4 др.ар. Загальна редакція і автор. 3 др.ар.
 9. Гриценко А.А., Геєць В.М.,  Близнюк В.В., Чорна О.Є. та ін. Інститути зайнятості та безробіття: сучасні тенденції та виклики для України /наук. доп./за ред. В.М.Гейця, А.А.Гриценка НАН  України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув.» -К., 2013. -248с.
 10. Задорожна О.Г.,Филякова Т.І.,  Давидов Д.С., Батистова О.І. Духовно-культурні чинники соціоекономічної динаміки/ Монографія молодих вчених./ під наук.ред. д.е.н., проф.Задорожного Г.В., к.е.н. доц. О.І.Давидова. — Харків: Точка, -2013. -266с.
 11. Задорожний Г. В. Кацуба А. В. обализирующееся  знание… хозяйство: проблемы ренты и квазиренты. Монография. — Харків: Точка, -2013. -236с.
 12.  Задорожний Г. В. Культура як реалізація смислового потенціалу творчої діяльності особистості // Кучин С.П. Економічні засади розвитку суб’єктів соціально-культурної інфраструктури в Україні: монографія. – Харків: СПДФО Добринін В.Є., 2013. – С. 6- 8.
 13.  Давидов Д. С. Методологічні основи дослідження особливостей сучасних трансформацій глобального господарства //Духовно-культурні чинники соціоекономічної динаміки.  Монографія молодих вчених /Під наук.ред. д.е.н.Задорожного, к.е.н., доц. А.І.Давидова. -Харків: Точка, 2013. –С. 45-59.

Статті

 1. Тютюнникова С. В., Савицька Н. Л. Проблеми формування людського потенціалу на шляху до економіки знань в Україні. Проблеми економіки. – 2013. — № 4. –С. 48-54.
 2. Тютюнникова С. В. Ганжерли А.О. Потребность в труде в структуре человеческого потенциала. / Соціально-трудові  відносини: теорія та практика. Збірник наукових праць. –Київ, 2014. -№ 1 (7). –С. 213-217.
 3. Лісовицький В. М., Фесенко Н. В. Сутність і структура категорії «інвестиційний простір» у понятійному апараті  інвестиційної діяльності». Науковий вісник полтавського університету економіки і торгівлі. № 5, 2013, с. 234-241.
 4. Гриценко А. А. Комлементарность экономического и социального развития общества Глобальная экономическая трансформация и инновационное развитие регионов. – Ставрополь: РИО ИДНК, 2013, с.15-22.
 5. Гриценко А. А. Философия совместно разделенной деятельности. Мир перемен.- 2013. — №1. – С.129-134.
 6. Гриценко А. А. Методологические основания постановки проблемы Философия хозяйства. – 2013. — №2. – С.99-104.
 7. Гриценко А. А. Социально-экономические трансформации: перспективы политэкономического исследования. Политэкономия: социальные приоритеты. Материалы Первого международного политэкономического конгресса. Т.1: От кризиса к социально ориентированному развитию: реактуализация политической экономии. – М.: ЛЕНАНД, 2013. – С.96-115.
 8. Гриценко А.А. Инверсионный характер экономических трансформаций Экономическая политика. Экспертный канал. 1 апреля  2013 г.
 9. Гриценко А. А. Тенденції розвитку світових фінансових ринків у контексті впливу на економічне зростання. Філософія фінансової цивілізації людина у світі грошей: зб. наук. пр. – К.: УБС НБУ, 2013. — С.7-19.
 10.  Ким М. М. Возможен ли переход биосферы в ноосферу?Ж. «Социальная экономика»,  2013г., № 1, с.74-80.
 11.  Задорожный Г.В., Колинько О.Г. Хозяйствование как процесс ответственной объективизации глубинного  ценностно-знаниевого первоначала человека. Ж. «Социальная экономика», 2013, № 1, с. 7-24.
 12.  Задорожный Г.В., Олефир В.Н. Духовно-устойчово-ноосферное развитие как  смысла – понимательно человечное хозяйственное спасение человека. Ж. «Социальная экономика», 2013г., № 1, с. 51-73.
 13.  Задорожний Г.В., Олефир В.Н Ценностно-смысловой универсум хозяйственного развития. П’ята всеукраїнська науково-практична конференція. Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації. Полтава. -2013. с.16-25.
 14. Бервено О. В. Качество жизни и образ жизни: социально-экономическое содержание, взаимозависимость и отличие. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2013. – № 2 (13). – С. 88 – 97.
 15. Бервено О.В., Броницкая В.В. Духовное производство в системе устойчивого развития // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2013. – № 3 (14). – С. 68 – 77.
 16.  Тютюнникова С. В. Тютюнникова С.В. Достойный труд как фактор роста финансового потенциала домохозяйств // Фінансовий потенціал суб’єктів господарювання як чинник сталого розвитку ринкової економіки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (1 лютого 2013 р.) – Х.: ХНУ імені В.Н.,
 17.   Гриценко А.А., Песоцкая Е.И. Формирование информационно – сетевой єкономики Экономическая теория. -2013. — № 1. –с.5-19.
 18.  Нриценко А. А. Постреформизм: методологические основания постановки проблемы. Философия хозяйства. – 2013. — № 2. – с.99-104.
 19.  Гриценко А. А., Геець В. М. Економічна теорія у системі підготовки фахівців з вищої освіти. Вища школа. – 2013. — № 2. –с. 80-82.
 20.  Гриценко А. А. Вихід із кризи (роздуми над актуальним у зв’язку з прочитанни). Економіка  України. – 2013. — № 6. – С. 4-19.
 21.  Гриценко А. А. Геець В. М. Выход из кризиса (размышления над актуальным  в связи с прочинанным)  Ж. Экономическая теория. – 2013. — № 3. –С.7-18.\
 22. Гриценко А. А. Совместно-разделенній труд как исходная категория политической економии и ее предмет. ж. Вопросы политической экономии. -2013. -№ 3., с.3-10.
 23. Коломієць Г.М. в соавт. Трансформации внешнеэкономических моделей стран в посткризисный период (на примере США) // Збірник наукових праць студентської конференції: «Глобальна господарська система: нові погрози та можливості» (17 березня 2012 р.). — Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 117-123, 192 с.
 24.  Коломиец А. Н. Роль сетевых сообществ в современной глобальной системе хозяйствования // Збірник наукових праць студентської конференції: «Глобальна господарська система: нові погрози та можливості» (17 березня 2012 р.). — Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 109-117.
 25. Коломиец А. Н.   Ризики трансформацій зовнішньоекономічних відносин в посткризовий період // Збірник наукових праць студентської конференції: «Глобальна господарська система: нові погрози та можливості» (17 березня 2012 р ) Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 123-128, 192 с.
 26.  Коломиец А. Н. Інноваційні стратегії як основа стійкого розвитку в посткризовому світі // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів: «Інституційні зміни глобальної господарської системи» (30 березня 2013 р.). — Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 131-137, 244 с.
 27. Яременко О.Л., Моргун Ю.С. Роль суверенних кредитних рейтингів на фондовому ринку в період європейської боргової кризи // Збірник наукових праць студентської конференції: «Глобальна господарська система: нові погрози та можливості» (17 березня 2012 р.) — Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 186-191, 192 с.
 28.  Квітка А. В. Фундаментальна роль освіти у розвитку людського потенціалу / А.В.Квітка //Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економіка та право. –Х.: Право, 2013. -№2 (13). – С.97-105.
 29. Квитка А. В. Доходы населения как фактор развития человеческого потенциала / А.В.Квітка //Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава  Мудрого». Серія: Економіка та право. –Х.: Право, 2013. -№ 3(14). – С.54-66.
 30.  Задорожний Г. В. Неоинституционализм как говорение-поверхностность манипулятивно-сознательного устроения (анти) человечного глобального мира. Вісник ХНУ імені Каразіна. № 1047,  2013, -С.3-19.
 31. Яременко О.Л., Миколенко Е.Институты и институциональное взаимодействие индивидов в экономической системе. ВІсник ХНУ імені В.Н.Каразіна. № 1047, 2013, — С. 62-70.
 32. Задорожній Г. В., Олефир В. Н. Учение В.И.Вернадского о ноосфере и проблемы  осмысления современного хозяйства (материалы «круглого стола», посвященного 150-летию со дня  рождения В.И.Вернадского. ВІсник ХНУ імені В.Н.Каразіна. № 1047, 2013, — С. 171-177.
 33.  Тютюнникова С. В. Социальная корпоративная ответственность в структуре экономического развития. Конференция.
 34. Тютюнникова С. В., Бервено О. В. Антикризисное регулирование занятости:  Зб.науков. праць. Державне антикризове регулювання економіки./ Спец.випуск. Формування ринкової економіки. -К.: КНЕУ, 2013. -680с.
 35.  Задорожный Г. В. Политическая экономия: неизменная измененность предметного поля исследования // Политэкономия: социальные приоритеты. Материалы Первого международного политэкономического конгресса. Т. 1: От кризиса к социально ориентированному развитию: реактуализация политической экономии. – М.: ЛЕНАНД, 2013. – С. 345-361.
 36.  Задорожный Г. В.. Олефир В. Н. Ценностная конкурентоспособность как основание экономической безопасности в условиях реализации императива выживания человечества // Правове регулювання економічної безпеки України в умовах євроінтеграції: зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 лют. 2013 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2013. – С. 50-54.
 37. Задорожный Г. В. Личность как начало координат реактуализации политэкономических исследований // Вопросы политической экономии (электронный журнал, Россия). -Х.  — 2013, № 1. – С.103-128.
 38.  Задорожный Г. В., Колинько О. Г. Университетское экономическое образование в условиях становления постнеклассической науки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна -Х. — 2013, № 1068. Серія «Економічна». –  С. 3-28.
 39. Задорожний Г. В., Діденко Ю. Ю Методи оцінки ефективності соціальної політики непрацездатного населення на основі інтегрального показника якості життя // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна — Х.  — 2013, № 1068. Серія «Економічна». – С. 54-60.
 40.  Тютюнникова С.В. Социальная корпоративная ответственность в структуре экономического развития. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (21-22 листопада 2013 року). До 80-річчя економічного факультету. / Стан і перспективи розвитку соціальної відповідальності економічних суб’єктів в сучасному світі. -Х. – 2013.  – с. 52-58.
 41.  Гриценко А. А. Модернізація політико-економічних функцій держави.  Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи.  – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна. – 2013.- С. 487-490.
 42. Гриценко А. А. Институциональная экономика в структуре предмета и метода экономической теории. Институциональная экономика: развитие, преподавание, приложения: Материалы международной конференции /Под ред. Г.Б. Клейнера /Государственный университет управления. – М.: ГУУ, 2013. С. 69-73.
 43.  Дмитренко О. В. Формирование конкурентоспособного потенциала рабочей силы в Украине. Вісник ХНУ імені В.Н.Каразіна 2013. № 1068.   С.48-53.

Тези

 1. Яременко О. В. Дмитренко О. В. Гипотеза финансовой сингулярности как основа альтернативных оценок кредитной экспансии в глобальной экономике. Международная научно-практическая конференция. «Реформирование экономики в контексте международного сотрудничества». 29-30 ноября 2013. Г.Симферополь.  с.67-70.
 2. Яременко О. В. Дмитренко О. В. Формирование конкурентоспособного потенциала  рабочей силы в Украине.
 3. Яременко О. В. Дмитренко О. В. Формирование конкурентоспособного потенциала  рабочей силы в Украине.Міжнародна науково-практична конференція. Економічні підсумки 2013 року: проблеми, перспективи, ефективність. 13-14 грудня 2013 року, Одеса. С.30-32.
 4. Задорожний Г. В. Колинько О. Г. Университетское экономическое образование в условиях мтановления постнеклассической науки. Вісник  ХНУ імені  В.Н.Каразіна. -№ 1068, Х. -2013. С. 3-4.
 5. Бервено О. В. Образование как доминантная сфера развития человеческого потенуиала. Вісник  ХНУ імені  В.Н.Каразіна. -№ 1068, Х. -2013. С. 29-35.
 6. Гайдар А. Е. Особенности рынка труда в условиях рыночной трансформации. Вісник  ХНУ імені  В.Н.Каразіна. -№ 1068, Х. -2013. С. 36-41.
 7. Давыдова И. А. О концепціях мотивационного механизма корпоративного управления. Вісник  ХНУ імені  В.Н.Каразіна. -№ 1068, Х. -2013. С. 42-47.
 8. Дмитренко А. В. Формирование конкурентоспособного потенциала рабочей силы в Украине. Вісник  ХНУ імені  В.Н.Каразіна. -№ 1068, Х. -2013. С. 48-53.
 9. Задорожний Г. В.. Діденко Ю. Ю. Методи оцінки ефективності соціальної політики непрацездатного населення на основі інтегрального показника якості життя. Вісник  ХНУ імені  В.Н.Каразіна. -№ 1068, Х. -2013. С. 54-60.
 10. Ключко В. Г. Сталий розвиток національної економіки в умовах глобалізації: визначення та основні чинники. Вісник  ХНУ імені  В.Н.Каразіна. -№ 1068, Х. -2013. С. 61-67.
 11. Коровіна Н. В. Доходы населения как источник и фактор накопления человеческого капитала. Вісник  ХНУ імені  В.Н.Каразіна. -№ 1068, Х. -2013. С. 68-78.
 12. Слатенькова М. О. Держава і транснаціональна корпорація:  перспективи розвитку в Глобалізаційних умовах. Вісник  ХНУ імені  В.Н.Каразіна. -№ 1068, Х. -2013. С. 77-82.
 13.  Чатченко Т. В. Зміст зайнятості в ринковій економіці. Вісник  ХНУ імені  В.Н.Каразіна. -№ 1068, Х. -2013. С. 83-86.
 14.  Задорожный Г.В., Колинько О.Г. Личностный архетип «свобода-ответственность» как истинное основание хозяйства и исток спасения человечества в ХХI веке. Харків. ХНУ імені В.Н.Каразіна. Научный журнал «Социальная экономика» № 2-3.  2013. С.7-9.
 15.  Задорожный Г. В.Цивилизация  вне нравственных ценностей – симулякр рассудочного сознания. Харків. ХНУ імені В.Н.Каразіна. Научный журнал «Социальная экономика» № 2-3.  2013. С.50-51.
 16. Ким М. Н. О специфике китайского социализма. Харків. ХНУ імені В.Н.Каразіна. Научный журнал «Социальная экономика» № 2-3. 2013. С.187-197.
 17.  Лисовицкий В. М., Раджей Мустафа Особенности экономических и социальных последствий международной трудовой миграции. Таврический национальный университет им. Вернадского. Культура  народов причерноморья. № 258, 2013.  С. 57-59.
 18.  Колинько О. Г. О личностном основании современной хозяйственной трансформации. П’ята всеукраїнська науково-практична конференція. Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації. Полтава. -2013. с.88-90.
 19. Бервено О. В. Трансформации образования как фундамента  культуры и качества жизни. П’ята всеукраїнська науково-практична конференція. Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації. Полтава. -2013. с.110-112.
 20. Бервено О. В. Социально-трудовые отношения как фактор становления нового качества жизни // Фінансовий потенціал суб’єктів господарювання як чинник сталого розвитку ринкової економіки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. (1 лютого 2013 р.) / Відповідальний редактор Глущенко В.В.   – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 338 – 341.
 21. Бервено О.В. Влияние образования на повышение качества жизни / Стратегія управління знаннями і людський розвиток в Україні: міжрегіональний семінар-диспут // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2013. – № 2 (13). –. – С. 306 – 308.
 22. Бервено О. В. Качество жизни как объект политэкономического анализа // Актуальні проблеми розвитку економічної теорії в контексті глобальних викликів: Матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції «Покританівські читання». – Одеса: ОНЕУ — 2013. – С. 12 – 14.
 23. Гриценко А. А. Политическая экономия в ретроспективе и перспективе. Ж. Экономическая теория. – 2013. -№ 2. –с. 44-57
 24.  Гриценко А. А. Геець В. М. Вивчати економічну теорію. Економічна теорія. – 2013. № 2. – С.117-119.
 25.  Колмиец А. Н. Інституційні зміни системи регулювання інтегрованих маркетингових комунікацій у міжнародному бізнесі // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів: «Інституційні зміни глобальної господарської системи» (30 березня 2013 р.). Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 128-131.
 26. Коломиец А. Н. Консолидация международной бизнес информации – императив конкурентоспособности в глобальной хозяйственной среде // Материалы ІІ Заочной международной научно-практической конференции, посвящённой празднованию Дня университета «Конкурентоспособность экономики в эпоху глобализации: российский и международный опыт» (Белгород, 26 сентября 2013 г.) / под. науч. ред. д-ра пед.. наук, проф.. Е.Н. Камышанченко, к-та экон. Наук, доц.. Ю.Л. Растопчиной. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2013. – С. 14-17, 188 с.
 27. Яременко О.Л., Тесленко О.М. Розвиток ринку похідних фінансових інструментів у контексті зміни глобальної господарської системи // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів: «Інституційні зміни глобальної господарської системи» (30 березня 2013 р.).  Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 241-243, 244 с.
 28.  Коровина Н. В. Роль биологической составляющей человеческого капитала в обеспечении устойчивого развития мирового хозяйства. Вісник  Національного  університету « Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право / редкол. А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2013. — № 2(13). – 344 с. – с. 122-133.
 29. Коровина Н. В. Благосостояние населения как фактор накопления человеческого капитала / Актуальні проблеми розвитку економічної теорії в контексті глобальних викликів: Матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції «Покританські читання» – Одесса: ОНЕУ, 2013. – 96 с. – с. 47-49.
 30. Квітка А. В. Розвиток людського потенціалу як пріоритетний напрям економічного розвитку /А.В.Квітка // Вісник Національного університету «Юридична академія імені Ярослава мудрого». Серія: Економіка та право. -Х.: Право, 2013. — № 2(13). –С.308-310.
 31. Лаптев В. Г. Сорін Б. В. Технології корпоративної соціальної відповідальності в спорті./ Стан і перспективи розвитку соціальної відповідальності економічних суб’єктів в сучасному світі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 листопада 2013р.) ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2013. с. 146-149.
 32.  Задорожный Г. В. Человекоспасение как императивная задача современной хозяйствоведческой науки // Актуальні проблеми стабілізації соціально-економічного розвитку в сучасних умовах. Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (19-20 квітня 2013 року) / Відп. ред. О.І. Давидов.  – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 12-17.
 33. Задорожный Г. В., Колинько О. Г.  Личностный архетип «свобода-ответственность» как истинное основание хозяйства и стратегия спасения человечества в ХХI веке // Социальная экономика. — Х. — 2013, № 2-3.
 34.  Задорожный Г. В. Тринадцатый. Социальная экономика, 2013, № 1. – С. 5-6.
 35. Бервено О. В. Социально-ответственные экономические отношения в экономике знаний. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (21-22 листопада 2013 року). До 80-річчя економічного факультету. / Стан і перспективи розвитку соціальної відповідальності економічних суб’єктів в сучасному світі. -Х – 2013.  – с. 7-10.

Рецензії

 1. Задорожный Г.В. Философско-историческая парадигма динамичного развития науки. Ж. Социальная экономика», 2013г., № 1, с.132-136.

Інше

 1. Дмитренко А.В. Программа практик для студентів спеціальності  «Економічна теорія». Х., ХНУ, 2013. с. 24.

2012

Навчальний посібник

 1. Носова Т. Ю. Маковоз О. С. Навчальна програма з дисципліни Економіка праці та соціально-трудові відносини, галузь знань  0305 “Економіка та підприємництво”, напрям підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”, освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр, денна форма навчання. – Х.: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012.
 2. Носова О. В., Носова Т. Ю., Маковоз О. С. Робоча навчальна програма з дисципліни Економіка праці та соціально-трудові відносини, галузь знань  0305 “Економіка та підприємництво”, напрям підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”, освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр, денна форма навчання.  – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012.

Статті

 1. Задорожный Г.В. Ценностные основания формирования национальных хозяйственных стратегий: о методологии прорыва в посткризисный мир Вісник ХНУ імені В.Н.Каразіна №1011, -Харків 2012, с.3-12
 2. Мирясов Ю. А. Позиционное благо: общая характеристика и основные признаки Вісник ХНУ імені В.Н.Каразіна №1011, -Харків 2012, с.26-29.
 3. Соболєв В.М., в соавторстве Дискомплементарность институциональных оснований экономики знаний в странах с переходной экономикой Вісник ХНУ імені В.Н.Каразіна №1011, -Харків 2012, с.47-58.
 4. Коломієць Г. М. Дідорчук І. Л. Глобальна господарська система: нові загрози та можливості Вісник ХНУ імені В.Н.Каразіна №1011, -Харків 2012, с.134-135.
 5. Задорожний Г. В. София про-является в личности как творчество хозяйства //София. Сто лет/ Под. Ред. Ю.М. Осипова, А.И. Егеева, Е.С. Зотовой. – М.: ТЕИС, 2012. – С. 174-185.
 6. Задорожний Г. В. Личность как начало координат реактуализации политэкономических исследований.  — Х.  // Социальная экономика, 2012, № 4. – С. 5-28.
 7. Задорожній Г. В. Кардинальная перестройка экономического мышления как необходимость целостного хозяйственного мировидения и мироведения // Социальная экономика, 2012, № 4. – С. 206-209.
 8. Носова О.В., Маковоз О.С. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ МЕРЕЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ В кн.:  Економічна стратегія: ерспективи розвитку сфери торгівлі та послуг.-Х., 2012,ХДУХТ, ч.1,  с. 513-519.
 9. Гриценко А. А. Методологический потенциал  и новые возможности институциональной  политической экономии Вопросы политической экономии. – 2012, №1 (2). – С. 65-75.
 10. Гриценко А. А

Монографії

 1. Кім М.М., Кім А.А. Средний класс в постсоветском обществе: социально-экономические критерии, структура, условия формирования. Харьков, «Точка»., ,2012 – 193 с.
 2. Гриценко А. А. Прото-пост-модерноовій человек. Какой модерн. Философские рефлексии над ситуацией пост/недо/after-post/пост-пост… модернизма: Колл. монография,  посвящ. 70-летнему юбилею д.ф.н., проф. А.А.Мамалуя в -Х.: ХНУ имени В.Н.Каразина,  2012. –С. 10-23ХНУ имени В.Н.Каразина /под ред. В.В.Гусаченко. – Т.2. 

Доповіді

 1. Гриценко А. А. Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості: Національна доповідь /кер. авт.кол. Е.М.Лібанова Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2012. -412с.-412 с.

Тези

 1. Носова О.В., Маковоз О.С. Формування корпоративної безпеки в Україні — матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави» 10 квітня 2012 р. ХНУВС,  с. 174-176.  
 2. Носова О.В., Маковоз О.С. Малі підприємства в розвиткові  національної економіки. М атеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Торгівля та готельно-ресторанний бізнес: інноваційний розвиток в умовах глобалізації»  20 квітня 2012 р. ХДУХТ. С. 174-176.
 3. Носова О.В., Маковоз О.С. Підготовка конкурентоспроможних фахівців в рамках розвитку глобалізації  — матеріли Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю на тему: „Інтеграційний вибір України: історія, сучасність, перспективи” Тернопільський національний економічний університет, Вінницький інститут економіки 10 квітня 2012 року.